Huisregels

Men dient zich te houden aan de ''voorwaarden''. Deze wordt meegezonden met een contract en dient ook te worden ondertekend.

 

2             B E S C H I K K I N G   G E B O U W   E N   T E R R E I N

 2.1    De verhuurder verklaart in het bezit te zijn van een gemeentelijke kampeervergunning c.q. vrijstelling op grond van artikel 21 van de Kampeerwet.

 2.2    De huurder heeft het gehele terrein, gelegen aan de Zittard 30 en de daarop staande blokhut met uitzondering van de afgesloten ruimten en kasten tot zijn beschikking. Bovendien heeft huurder niet de beschikking over de bijgelegen berging.

 2.3    De huurder is gedurende de volledige huurperiode aansprakelijk voor terrein, gebouw en inboedel.

 2.4    Schade en/of verlies van eigendommen van Stichting Scouting Were-Di dienen aan de blokhutbeheerder gemeld te worden.

 2.5    Schade aan gebouw en/of terrein wordt verhaald op de huurder die er dus goed aan doet zich tegen dit te verzekeren.

 2.6    De verhuurder heeft het gehuurde tegen brand- en stormschade verzekerd. Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van perso(o)n(en) brandschade ontstaat, waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, is huurder voor die schade aansprakelijk.

 2.7    De beheerder of diens plaatsvervanger heeft te allen tijde het recht het terrein en de blokhut te betreden. 

3             G E B R U I K   V A N   H E T   G E B O U W   

 3.1    De huurder heeft de vrije beschikking over alle in de blokhut aanwezige installaties.

 3.2    Het geluidsniveau dient immer zodanig te zijn dat op de belendende percelen geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt.

 3.3    Bij het onbeheerd achterlaten, ook tussentijds, dienen alle deuren en luiken afgesloten te zijn.

 3.4    Op geschilderde delen mogen alleen voorwerpen bevestigd worden met papieren schildersplakband.

 3.5    In de blokhut mogen geen balspelen worden uitgeoefend.

 3.6      Voor het overige zal de gebruiker de gebouwen als een goed huisvader beheren.

4             G E B R U I K   V A N   H E T   T E R R E I N

 4.1    Het is de gebruiker niet toegestaan bomen en/of struiken te kappen of anderszins te beschadigen.

 4.2    Op het terrein mogen geen grondvuren worden aangelegd. Wel is het maken van grondvuur toegestaan in de kampvuurkuil, mits de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

 4.3    Na gebruik dient de kampvuurkuil opgeruimd te worden.

 4.4    Op het terrein mag niet worden gegraven, behalve op het open terrein achter de blokhut.

 

5        V E R T R E K   E N   A C H T E R L A T I N G

 5.1    Het gebouw dient ongeacht de staat waarin het werd aangetroffen, bij vertrek schoon achtergelaten te worden. Dit geldt ook voor het terrein.

 5.2    Indien niet schoon bij vertrek, wordt minimaal €50,- van de borgsom afgetrokken.

 5.3    Afval dient alleen gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde container, indien deze contractueel is bedongen. Anders dient afval door de huurder zelf te worden afgevoerd.

 5.4      Na het gebruik zal dat deel van de borgsom worden terugbetaald dat niet als kosten zal worden afgetrokken.

Algemeen

Nieuws

Algemeen - Scouting Were-di doet mee aan Rabo ClubSupport!

Update: De RaboClub Support actie werd 27...

Algemeen - Hulp gezocht bij de bevers!

Beste lezer, Graag willen wij ons even aan je...

Kalender

Explorers - Explo Weekend